Wichtige bibelfersen oer ferjouwing

Wat seit de Bibel oer ferjouwing

As jo ​​dit artikel lêze, hawwe jo miskien in drege tiid om jo echtgenoat of dy spesjale immen yn jo libben te ferjaan.

Yn dit artikelIt is sels mooglik dat jo it om ien of oare reden dreech fine om josels te ferjaan, dat jo sykje de bibelfersen oer ferjouwing.Dat, wat seit de bibel oer ferjouwing yn it houlik?

Foardat wy prate oer bibelfersen oer ferjouwing, litte wy besykje te begripen wat de bibel seit oer houlik, en wat seit de Bibel oer relaasjes.Houlik yn 'e bibel wurdt oantsjutten as in ûnoplosbere relaasje útsein op' e heechste grûnen - Mattéus 19: 9.

De relaasje is fruchtber - Genesis 1:28.

Dat, lykas yn 'e Bibelfersen oer houlik, houlik is in tawijde en komplementêre ienwurding tusken in man en in frou. Yn dizze feriening wurde de twa ien fysyk, yn 't heule libben, neffens de Bibelfersen oer houlik, en de Bibelfersen foar echtpearen.De Bibelske kontekst fan ferjouwing yn it houlik

Joy is no fiif jier troud. Har man hat har bedrogen.

Hoewol it foar it earst barde, kin Joy him net ferjaan foar wat hy die. Hy hat berou, mar Joy is net yn steat de pine fan ûntrou oer te kommen.

Se hat besocht alle houliksoargers om har hinne te besykjen. Har man sjocht it net as in probleem. Se is kear op kear werom gien nei har âlder, mar de man komt hieltyd werom, freget om ferjouwing.

Joy leaut dat har man har wer bedroch. Mar, se hat gjin taastber bewiis om har leauwen te befestigjen.

As kristlike frou sit se yn in fangen 22 situaasje. Se wit net mear wat de Bibel seit oer ferjouwing. Se is fongen tusken ferjouwing en de akte fan ûntrou.


wêrom troude ik sitaten

Wat betsjuttet ferjouwing foar har en har houlik neffens de Bibel as kristen en frou?

Ferjouwing yn 'e Bibel

Ferjouwing yn

Ferjouwing is it hanneljen fan in skuld ôfwize, ferjaan of ôfjaan.

Neffens de Bibelferzen oer ferjouwing, as wy ferjouwe, betsjuttet it dat wy de pine ferwiderje dy't wy hawwe troch immen feroarsake en de relaasje opnij begjinne.

Ferjouwing wurdt net ferliend, om't de persoan it fertsjinnet, mar it is in hanneling fan genede en genede dy't wurdt dekt troch leafde.

Minsken binne natuerlik sûndich. De earste minsken, Adam en Eva, wiene net rjochtfeardich oan God yn 'e tún fan Eden. Sûnt dy tiid hawwe minsken sûndige.

Neffens Romein 3:23, 'Want allegear hawwe sûndige en tekoart oan 'e hearlikheid fan God.' Dit fers fertelt ús allinich dat in minske as sûnders berne is. Yn houliken sille pearen tsjin inoar sûndigje. Hokker soarte misdieden dogge minsken yn houliken? Oerhoer, dronkenens, lust, ûnder oaren. Binne dizze sûnden ferjûn?

Yn Efeziërs 4:32 seit de Bibel inoar freonlik te wêzen, tederhertich, inoar ferjaan, lykas God yn Kristus jimme ferjûn hat.

Ut dat skrift oer ferjouwing brûkt de Bibel Kristus gewoan as referinsje yn genede. Yn it houlik moatte wy rjochtsje op goedhartich wêze foar partners dy't ús misledige hawwe. Wy moatte rjochtsje op it ferjaan fan har flaters.

Derneist makket ferjouwing yn houliken de yntervinsje fan God mooglik om te helpen it probleem op te lossen. It foarkomt de drang nei wraak ûnder pearen, goed fêstlein yn Romeinen 12: 19-21 Geliefden, wreekje jimsels noait, mar lit it oer oan 'e grime fan God, want der stiet skreaun: 'De wraak is fan my, ik sil werombetelje, seit de Heare . ”

Krekt oarsom, “as jo fijân honger hat, jou him dan; as hy toarstich is, jou him dan wat te drinken; want troch dat te dwaan sille jo baarnende koalen op syn holle heine. Wês net oerwûn troch kwea, mar oerwinne kwea mei goed.

De Bibelfersen oer ferjouwing bane ek de wei foar it ferjaan fan inoar yn it houlik, sadanich dat men net nei de oare persoan sil sjen as in sûnde, mar as in persoan dy't ferjouwing fereasket.

In pear ferjouwing bibelfersen

De Bibelfersen oer ferjouwing helpe by it besjen fan 'e oare persoan as in minske dy't genede fereasket en net skelt. Ofsjoen fan dat, lit it God ek jo sûnden ferjaan.

It boek fan Mattéus 6: 14-15 seit: 'As jo ​​oaren har misdieden ferjouwe, sil jo himelske Heit jo ek ferjaan, mar as jo oaren har misdieden net ferjouwe, sil jo Heit jo misdieden ek net ferjaan.'

Ferjouwing soarget foar bemiddeling tusken minske en God. As ien ienris tsjin 'e oare sûndiget, iepenet sûnde har geast, en se beseffe dat se hawwe sûndige tsjin' e oare persoan, lykas it gefal wie yn Adam en Eva yn 'e Tún fan Eden.

Adam realisearre him dat hy ienris sûndige hie, doe't hy dy frucht biet. Wat dit die hat hy in gefoel fan skamte fielde, en foar it earst realisearre hy dat hy neaken wie. Adam siket direkt God.

Ferjouwing freegje temt dy del, en jo wolle om ferjouwing freegje. Sels yn houliken begripe pearen dy't dy rûte geane wat komt mei sûndigjen.

Ferjouwing sil jo werombringe nei God. Krekt lykas it Adam en Eva die nei't God har genedich ferjûn hie lykas yn Genesis 3:15.

It is tsjin 'e wil fan God dat houliken yn skiedings einigje, lykas yn Mattéus 19: 8. Wêrom barre skiedings? Gewoan om't pearen net ree binne om elkoar te ferjaan.


ûngelokkich houlik mei bern

De reden is dat se fergetten binne hoe't ferjouwing fielt en de gefolgen fan ferjouwing - in kâns jûn, ferjouwing bringt ferlossing ûnder minsken krekt lykas Johannes 3:16 ús fertelt.

Sa kin, lykas yn 'e Bibelfersen oer ferjouwing, in houlik bloeie as jo jo echtgenoat út jo hert kinne ferjaan. As jo ​​dat kinne, kinne jo josels frijmeitsje fan 'e ellinde fan lijen mear dan jo echtgenoat.

Jo kinne de fideo hjirûnder sjen foar mear Bibelfersen oer ferjouwing.

Konklúzje

De Bibel stipet de krêft fan ferjouwing yn al ús relaasjes. Benammen yn houliken spilet ferjouwing in wichtige rol by it garandearjen fan har mienskip, leafde en genede.

Neffens de bibelferzen oer ferjouwing, moat Joy it beskôgje om de man te ferjaan, hoewol se troch de hel is west. Ferjaan fan har spouse kin har lijen beëindigje.

It is sels mooglik dat har echtgenoat de berou fielt en evolueart ta in bettere man. D'r is in mooglikheid dat har houlik sûner en ferfollend kin blike te wêzen as earder.